51.
  • Name: IMG_4443 - Version 2
  • Keywords: Figueroa Mountain, Goldfields