11.
  • Name: IMG_0186
  • Keywords: Santa Cruz Island