13.
  • Name: IMG_0240
  • Keywords: Santa Cruz Island