15.
  • Name: IMG_0190
  • Keywords: Santa Cruz Island