42.
  • Name: IMG_4272 - 2009-04-05 at 11-36-43
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain