43.
  • Name: IMG_4275 - 2009-04-05 at 11-38-18
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain