44.
  • Name: IMG_4276 - 2009-04-05 at 11-38-33
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain