45.
  • Name: IMG_4277 - 2009-04-05 at 11-42-22
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain