48.
  • Name: IMG_4282 - 2009-04-05 at 11-43-45
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain, Lupine