49.
  • Name: IMG_4284 - 2009-04-05 at 11-43-57
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain, Lupine