50.
  • Name: IMG_4285 - 2009-04-05 at 11-44-08
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain, Lupine