34.
  • Name: IMG_0291
  • Keywords: Santa Cruz Island