35.
  • Name: IMG_0228
  • Keywords: Santa Cruz Island