36.
  • Name: IMG_0231
  • Keywords: Santa Cruz Island